تبریز، جنب هتل مرمر
۰۴۱-۳۳۳۳۳۳۴
شنبه تا 4شنبه: از ساعت 10:00 تا 20:00
واحد پول:

خانه 2موقعیت شغلی

درخواست شغل

  مشاغل عالی

  جزئیات کار و مشاغل مورد نیاز

  مدیر فروش
  • نوع: تمام وقت
  • تاریخ شروع: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
  • مدت زمان: دائمی
  • مکان: ایران، تبریز
  • تاریخ شروع: 20 فروردین 1۴۰۰
  • مهلت ثبت نام: 28 اسفند 1399

  وظایف شغلی

  • نظارت بر اجرای صحیح و اثر بخش برنامه راهبری
  • نظارت بر انعقاد قرار دادهای خرید و فروش
  • نظارت بر ترخیص اقلام خریداری شده
  • انجام مطالعات بازاریابی و بازاریابی برای فروش محصولات
  • توسعه تامین کنند گان جدید و درجه بندی آن ها
  • تدوین برنامه بر اساس فروش فصلی و انجام تغییرات لازم
  • ارسال برنامه تدوین شده جهت اجرا در واحد تولید
  • پاسخگویی به مشتری و ارسال محصول نهایی برای مشتری
  • تدوین برنامه خرید بر اساس برنامه فروش تایید شده
  • پیگیری برنامه خرید و ارزیابی تامین کنندگان
  • انجام کلیه کارها در راستای مصالح شرکت
  • ایجاد آرشیو ثبت کلیه اطلاعات خرید، فروش و …
  • برنامه ریزی تبلیغات برای معرفی محصولات شرکت
  • ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و برنامه های بازاریابی
  • برنامه ریزی برای آموزش تخصصی کارشناسان
  • ارزیابی رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی به آنها
  • .ارائه خدمات ویژه به مشتریان ثابت و دارای گرید A

  مدارک لازم

  • عکس 3*4 ( چهار قطعه)
  • کپی شناسنامه صفحات اول، دوم و آخر (2 سری)
  • کپی شناسنامه افراد تحت تکفل (۱ سری)
  • کپی پشت و روی کارت ملی (۱ نسخه)
  • کپی کارت ملی افراد تحت تکفل پشت (۱ نسخه)
  • کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
  • کپی از صفحه اول دفترچه بیمه و ارائه کد سابقه بیمه
  • کپی از 4 صفحه اول سند ازدواج (در صورت تأهل)
  • کپی آزمایشات بدو استخدام (طب کار)
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی (2 سری)
  • کپی گواهینامه دوره های آموزشی
  • گواهي سابقه کار از محل کار قبلی
  • پرینت سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی
  رئیس بخش فروش
  • نوع: تمام وقت
  • تاریخ شروع: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
  • مدت زمان: دائمی
  • مکان: ایران، تبریز
  • تاریخ شروع: 20 فروردین 1۴۰۰
  • مهلت ثبت نام: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

  وظایف شغلی

  • اجرای صحیح و اثر بخش برنامه راهبری
  • نظارت بر انعقاد قرار دادهای خرید و فروش
  • نظارت بر ترخیص اقلام خریداری شده
  • انجام مطالعات بازاریابی و بازاریابی برای فروش محصولات
  • توسعه تامین کنند گان جدید و درجه بندی آن ها
  • تدوین برنامه بر اساس فروش فصلی و انجام تغییرات لازم
  • ارسال برنامه تدوین شده جهت اجرا در واحد تولید
  • پاسخگویی به مشتری و ارسال محصول نهایی برای مشتری
  • تدوین برنامه خرید بر اساس برنامه فروش تایید شده
  • پیگیری برنامه خرید و ارزیابی تامین کنندگان
  • انجام کلیه کارها در راستای مصالح شرکت
  • ایجاد آرشیو ثبت کلیه اطلاعات خرید، فروش و …
  • برنامه ریزی تبلیغات برای معرفی محصولات شرکت
  • ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و برنامه های بازاریابی
  • برنامه ریزی برای آموزش تخصصی کارشناسان
  • ارزیابی رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی به آنها
  • .ارائه خدمات ویژه به مشتریان ثابت و دارای گرید A

  مدارک لازم

  • عکس 3*4 ( چهار قطعه)
  • کپی شناسنامه صفحات اول، دوم و آخر (2 سری)
  • کپی شناسنامه افراد تحت تکفل (۱ سری)
  • کپی پشت و روی کارت ملی (۱ نسخه)
  • کپی کارت ملی افراد تحت تکفل پشت (۱ نسخه)
  • کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
  • کپی از صفحه اول دفترچه بیمه و ارائه کد سابقه بیمه
  • کپی از 4 صفحه اول سند ازدواج (در صورت تأهل)
  • کپی آزمایشات بدو استخدام (طب کار)
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی (2 سری)
  • کپی گواهینامه دوره های آموزشی
  • گواهي سابقه کار از محل کار قبلی
  • پرینت سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی
  مدیر بازاریابی
  • نوع: تمام وقت
  • تاریخ شروع: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
  • مدت زمان: دائمی
  • مکان: ایران، تبریز
  • تاریخ شروع: 20 فروردین 1۴۰۰
  • مهلت ثبت نام: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

  وظایف شغلی

  • اجرای صحیح و اثر بخش برنامه راهبری
  • نظارت بر انعقاد قرار دادهای خرید و فروش
  • نظارت بر ترخیص اقلام خریداری شده
  • انجام مطالعات بازاریابی و بازاریابی برای فروش محصولات
  • توسعه تامین کنند گان جدید و درجه بندی آن ها
  • تدوین برنامه بر اساس فروش فصلی و انجام تغییرات لازم
  • ارسال برنامه تدوین شده جهت اجرا در واحد تولید
  • پاسخگویی به مشتری و ارسال محصول نهایی برای مشتری
  • تدوین برنامه خرید بر اساس برنامه فروش تایید شده
  • پیگیری برنامه خرید و ارزیابی تامین کنندگان
  • انجام کلیه کارها در راستای مصالح شرکت
  • ایجاد آرشیو ثبت کلیه اطلاعات خرید، فروش و …
  • برنامه ریزی تبلیغات برای معرفی محصولات شرکت
  • ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و برنامه های بازاریابی
  • برنامه ریزی برای آموزش تخصصی کارشناسان
  • ارزیابی رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی به آنها
  • .ارائه خدمات ویژه به مشتریان ثابت و دارای گرید A

  مدارک لازم

  • عکس 3*4 ( چهار قطعه)
  • کپی شناسنامه صفحات اول، دوم و آخر (2 سری)
  • کپی شناسنامه افراد تحت تکفل (۱ سری)
  • کپی پشت و روی کارت ملی (۱ نسخه)
  • کپی کارت ملی افراد تحت تکفل پشت (۱ نسخه)
  • کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
  • کپی از صفحه اول دفترچه بیمه و ارائه کد سابقه بیمه
  • کپی از 4 صفحه اول سند ازدواج (در صورت تأهل)
  • کپی آزمایشات بدو استخدام (طب کار)
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی (2 سری)
  • کپی گواهینامه دوره های آموزشی
  • گواهي سابقه کار از محل کار قبلی
  • پرینت سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی
  فروشنده
  • نوع: تمام وقت
  • تاریخ شروع: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
  • مدت زمان: دائمی
  • مکان: ایران، تبریز
  • تاریخ شروع: 20 فروردین 1۴۰۰
  • مهلت ثبت نام: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

  وظایف شغلی

  • اجرای صحیح و اثر بخش برنامه راهبری
  • نظارت بر انعقاد قرار دادهای خرید و فروش
  • نظارت بر ترخیص اقلام خریداری شده
  • انجام مطالعات بازاریابی و بازاریابی برای فروش محصولات
  • توسعه تامین کنند گان جدید و درجه بندی آن ها
  • تدوین برنامه بر اساس فروش فصلی و انجام تغییرات لازم
  • ارسال برنامه تدوین شده جهت اجرا در واحد تولید
  • پاسخگویی به مشتری و ارسال محصول نهایی برای مشتری
  • تدوین برنامه خرید بر اساس برنامه فروش تایید شده
  • پیگیری برنامه خرید و ارزیابی تامین کنندگان
  • انجام کلیه کارها در راستای مصالح شرکت
  • ایجاد آرشیو ثبت کلیه اطلاعات خرید، فروش و …
  • برنامه ریزی تبلیغات برای معرفی محصولات شرکت
  • ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و برنامه های بازاریابی
  • برنامه ریزی برای آموزش تخصصی کارشناسان
  • ارزیابی رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی به آنها
  • .ارائه خدمات ویژه به مشتریان ثابت و دارای گرید A فعلی تکنولوژی مورد

  مدارک لازم

  • عکس 3*4 ( چهار قطعه)
  • کپی شناسنامه صفحات اول، دوم و آخر (2 سری)
  • کپی شناسنامه افراد تحت تکفل (۱ سری)
  • کپی پشت و روی کارت ملی (۱ نسخه)
  • کپی کارت ملی افراد تحت تکفل پشت (۱ نسخه)
  • کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
  • کپی از صفحه اول دفترچه بیمه و ارائه کد سابقه بیمه
  • کپی از 4 صفحه اول سند ازدواج (در صورت تأهل)
  • کپی آزمایشات بدو استخدام (طب کار)
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی (2 سری)
  • کپی گواهینامه دوره های آموزشی
  • گواهي سابقه کار از محل کار قبلی
  • پرینت سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی
  مدیر فروش
  • نوع: تمام وقت
  • تاریخ شروع: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
  • مدت زمان: دائمی
  • مکان: ایران، تبریز
  • تاریخ شروع: 20 فروردین 1۴۰۰
  • مهلت ثبت نام: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

  وظایف شغلی

  • اجرای صحیح و اثر بخش برنامه راهبری
  • نظارت بر انعقاد قرار دادهای خرید و فروش
  • نظارت بر ترخیص اقلام خریداری شده
  • انجام مطالعات بازاریابی و بازاریابی برای فروش محصولات
  • توسعه تامین کنند گان جدید و درجه بندی آن ها
  • تدوین برنامه بر اساس فروش فصلی و انجام تغییرات لازم
  • ارسال برنامه تدوین شده جهت اجرا در واحد تولید
  • پاسخگویی به مشتری و ارسال محصول نهایی برای مشتری
  • تدوین برنامه خرید بر اساس برنامه فروش تایید شده
  • پیگیری برنامه خرید و ارزیابی تامین کنندگان
  • انجام کلیه کارها در راستای مصالح شرکت
  • ایجاد آرشیو ثبت کلیه اطلاعات خرید، فروش و …
  • برنامه ریزی تبلیغات برای معرفی محصولات شرکت
  • ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و برنامه های بازاریابی
  • برنامه ریزی برای آموزش تخصصی کارشناسان
  • ارزیابی رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی به آنها
  • .ارائه خدمات ویژه به مشتریان ثابت و دارای گرید A

  مدارک لازم

  • عکس 3*4 ( چهار قطعه)
  • کپی شناسنامه صفحات اول، دوم و آخر (2 سری)
  • کپی شناسنامه افراد تحت تکفل (۱ سری)
  • کپی پشت و روی کارت ملی (۱ نسخه)
  • کپی کارت ملی افراد تحت تکفل پشت (۱ نسخه)
  • کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
  • کپی از صفحه اول دفترچه بیمه و ارائه کد سابقه بیمه
  • کپی از 4 صفحه اول سند ازدواج (در صورت تأهل)
  • کپی آزمایشات بدو استخدام (طب کار)
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی (2 سری)
  • کپی گواهینامه دوره های آموزشی
  • گواهي سابقه کار از محل کار قبلی
  • پرینت سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی
  حسابدار تازه کار
  • نوع: تمام وقت
  • تاریخ شروع: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
  • مدت زمان: دائمی
  • مکان: ایران، تبریز
  • تاریخ شروع: 20 فروردین 1۴۰۰
  • مهلت ثبت نام: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹

  وظایف شغلی

  • اجرای صحیح و اثر بخش برنامه راهبری
  • نظارت بر انعقاد قرار دادهای خرید و فروش
  • نظارت بر ترخیص اقلام خریداری شده
  • انجام مطالعات بازاریابی و بازاریابی برای فروش محصولات
  • توسعه تامین کنند گان جدید و درجه بندی آن ها
  • تدوین برنامه بر اساس فروش فصلی و انجام تغییرات لازم
  • ارسال برنامه تدوین شده جهت اجرا در واحد تولید
  • پاسخگویی به مشتری و ارسال محصول نهایی برای مشتری
  • تدوین برنامه خرید بر اساس برنامه فروش تایید شده
  • پیگیری برنامه خرید و ارزیابی تامین کنندگان
  • انجام کلیه کارها در راستای مصالح شرکت
  • ایجاد آرشیو ثبت کلیه اطلاعات خرید، فروش و …
  • برنامه ریزی تبلیغات برای معرفی محصولات شرکت
  • ارزیابی اثر بخشی تبلیغات و برنامه های بازاریابی
  • برنامه ریزی برای آموزش تخصصی کارشناسان
  • ارزیابی رضایت مندی مشتریان و پاسخگویی به آنها
  • .ارائه خدمات ویژه به مشتریان ثابت و دارای گرید A

  مدارک لازم

  • عکس 3*4 ( چهار قطعه)
  • کپی شناسنامه صفحات اول، دوم و آخر (2 سری)
  • کپی شناسنامه افراد تحت تکفل (۱ سری)
  • کپی پشت و روی کارت ملی (۱ نسخه)
  • کپی کارت ملی افراد تحت تکفل پشت (۱ نسخه)
  • کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو)
  • کپی از صفحه اول دفترچه بیمه و ارائه کد سابقه بیمه
  • کپی از 4 صفحه اول سند ازدواج (در صورت تأهل)
  • کپی آزمایشات بدو استخدام (طب کار)
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی (2 سری)
  • کپی گواهینامه دوره های آموزشی
  • گواهي سابقه کار از محل کار قبلی
  • پرینت سوابق بیمه از سایت تامین اجتماعی
  فیلدهای دلخواه برای نمایش را انتخاب کنید. سایر فیلدها مخفی می شود. برای ترتیب دلخواه فیلدها را به محل دلخواه بکشید و رها کنید.
  • عكس
  • شناسه محصول
  • امتیاز
  • قیمت
  • موجودی
  • موجودی
  • افزودن به سبد خرید
  • توضیحات
  • محتوا
  • وزن
  • ابعاد
  • رنگ
  • اطلاعات تکمیلی
  • ویژگی ها
  • فیلدهای سفارشی
  مقایسه
  X